FORMULÁŘE

Postup činnosti při projednávání zvláštního užívání silnice - umísťování inž. sítí a zařízení. Investor předloží žádost a projektovou dokumentaci stavby ve stupni DUR k vyjádření.

Datové zprávy a e-maily jsou přijímány pouze v následujících formátech: formát .doc, formát.docx, formát.rtf, formát.xls, formát.xlsx, formát.pdf, formát.jpg. 

Velikost jedné zprávy nebo e-mailu včetně příloh je omezena na maximálně 4MB.

- Na základě vyjádření SÚS požádá investor silniční správní úřad - odbor dopravy o rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 25, odst.6, písm.d) umístění inženýrských sítí a jiných vedení v silničním pozemku, na něm a na mostech. Toto rozhodnutí je nezbytné pro územní řízení tavby a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

- Na základě vydaného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnicedle § 25 odst.6 písm.d) zákona 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů uzavře investor v souladu se směrnicemi a pokyny krajského úřadu příslušnou smlouvu.

- Právní režim zvláštního užívání silnic se realizuje na základě dvou smluvních vztahů: a. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Tento smluvní vztah bude použit v případě, kdy zařízení bude umístěno na nebo do silničního pozemku, který je ve vlastnictví kraje a v majetkové správě SÚS. b. Smlouva o náhradě za omezení užívání. Tento smluvní vztah bude použit v případě, kdy zařízení bude umístěno na nebo do silničního pozemku, který není ve vlastnictví kraje a v majetkové správě SÚS, ale dochází k omezení užívání silnice. Výše uvedené uzavřené smlouvy budou investorem doloženy jako doklady k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby ve smyslu stavebního zákona č 183/2006 Sb.

- Po vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby v případě, že sejedná o provádění stavebních prací na silnici, požádá zhotovitel nebo pokud silniční správní úřad nestanoví jinak referát dopravy o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic dle § 25 odst.6 písm.c 3), zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů k provádění stavebních prací - podkladem je vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice . Před zahájením stavebních prací bude uhrazena jednorázová náhrada za omezení užívání nebo zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č.13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku. Případné rozdíly plynoucí ze skutečného provedení stavby, které by měly za následek úpravu výše jednorázové náhrady, budou zohledněny po geometrickém zaměření - geometrický plán dodatkem k příslušné smlouvě. Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude silnice protokolárně opět předána zpět SÚS.

- Po ukončení stavebních prací zabezpečí investor (budoucí oprávněný) zaměření stavby dle skutečného provedení a zajistí zpracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu uzavře SÚS v souladu se směrnicemi a pokyny kraje s investorem (budoucím oprávněným) smlouvu o zřízení věcného břemene, která je podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. Jeden stejnopis smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačením zápisu do katastru nemovitostí zašle SÚS Odboru majetku KÚ.

- Protokolárním předáním silnice se stanovuje záruční lhůta po provedeném zásahu do silnice

- Stavební práce se v období zímní údržby silnic t.j. od 1.11 do 31.3 násl. roku se v silničním tělese neprovádějí, pouze v případě havarií vedení a nezbytně nutných prací při odstraňování těchto havárií.
Žádost o vyjádření k připojení sousední nemovitosti k silnici II. a III. třídy
Žádost ke zvláštnímu užívání silnice
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Žádost o vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice pro umístění inženýrských sítí
Ceník
REFERENČNÍ LIST