Nacházíte se na stránkách vnitřního oznamovacího systému (VOS) Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSUS), založeného pro potřeby plnění podmínek ochrany oznamovatelů ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (ZOO) a Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU).

Na těchto stránkách můžete prostřednictvím formuláře podat oznámení ve smyslu ZOO, případně je možné využít externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (více zde). Než tak ale učiníte, pečlivě si prostudujte následující podmínky ochrany oznamovatelů:

Kdo je oznamovatel?

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o některém z dále vyčtených protiprávních jednání a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním ve smyslu ZOO, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Oznamovatel musí být osobou, která pro KSUS vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, čímž se dle zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

 • služba podle služebních zákonů,

 • samostatná výdělečná činnost,

 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

 • správa svěřenského fondu,

 • dobrovolnická činnost,

 • odborná praxe, stáž, nebo

 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


Ten, kdo takovouto práci nebo jinou obdobnou činnost nevykonává, nemůže být oznamovatelem, tedy zejména jím nemohou být třetí osoby, které nejsou v žádném vztahu ke KSUS.

Protiprávní jednání, které může oznamovatel oznámit

 1. jednání, které má znaky trestného činu;

 2. jednání, které má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;

 3. jednání, které porušuje ZOO

 4. jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmu právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jakou požívá oznamovatel ochranu?

Zakazují se jakékoli formy odvetných opatření ze strany zaměstnavatele, ale i dalších osob pohybujících se v pracovním prostředí, proti oznamovatelům, zejména v podobě:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

 • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,

 • neumožnění odborného rozvoje,

 • změna pracovní nebo služební doby,

 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Co hrozí oznamovateli?

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží tomu, kdo učiní oznámení a nemá oprávněné důvody se domnívat, že se takové oznámení zakládá na pravdivých informacích. Dále může být oznamovatel, který uvede vědomě nepravdivé informace, postižen za takové protiprávní jednání v souladu s obecně právními předpisy. Navíc, podle § 23 ZOO, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za takový přestupek podle odstavce 1 lze uložit Ministerstvem spravedlnosti pokutu do 50 000 Kč.

Příslušná osoba pro vyřizování podaných oznámení v KSUS je

Ing. Petr Nádvorník

tel: 725 890 866

email: oznameni@ksus.cz