INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999

Povinné informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace kraje

2. Důvod a způsob založení
Organizační řád organizace

2.1 Rozpočet

3. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní adresa

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace kraje
Ředitelství Zborovská 11, 150 21 Praha 5

4.3 Úřední hodiny

Nejsou stanoveny. Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hod.

4.4 Telefonní čísla
Kontakty vedení organizace

4.5 Adresa internetové stránky
http://ksus.cz
4.6 Adresa e-podatelny

4.7 Další elektronické adresy


5.  Platby za poskytování informací
Sazebník poplatků.pdf

V případě hrazení nákladů za poskytnutí informace dle §17 zák.č. 106/1999Sb.
bude údaj o bankovním spojení uveden v žádosti o úhradu.


6.IČ: 00066001

7.DIČ: CZ0066001

8.Dokumenty a seznam hlavních dokumentů

9.Žádost o informace
Žádost o informace je možno podat:

a) elektronicky na adrese: podatelna@ksus.cz

b) poštou na adresu uvedenou v bodě 4.1

c) osobně na adrese uvedené v bodě 4.2 na sekretariátu ředitele

10.Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:

a) elektronicky na adrese: podatelna@ksus.cz

b) poštou na adresu uvedenou v bodě 4.1

c) osobně na adrese uvedené v bodě 4.2 na sekretariátu ředitele

11. Opravné prostředky

Povinný subjekt není správním orgánem a není oprávněn vydávat rozhodnutí
o právech a povinnostech osob.

12.Formuláře

Neexistují.

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Neexistují.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zák.č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích vyhl. Ministerstva dopravy a spojů

č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

14.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy.