INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999

Podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace lze podat elektronicky nebo písemně, na adresu podatelny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.. Preferovaná je elektronická forma.

PODAT ŽÁDOST


Název a adresa povinného subjektu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001, IDDS: a6ejgmx, e-mail: podatelna@ksus.cz

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. byla zřízen Středočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní účel organizace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., byla zřízena za účelem zajištění výstavby, správy a údržby silnic, cyklostezek, cyklotras a záchytných parkovišť typu P+R v majetku Středočeského kraje.

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

 

Podání žádosti o informaci

Žádost o informace lze podat elektronicky nebo písemně, na adresu podatelny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

 

Posouzení žádosti

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, žadatel bude vyzván do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nebude-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení vyhověno, bude žádost odložena. V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Nebude-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., bude žádost odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

 

Omezení práva na informace

Právo na informace je omezeno v případech uvedených v §§ 7 – 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., si vyhrazuje právo v odůvodněných případech stanovit v souladu s § 17 povinnost žadatele uhradit organizaci náhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. Za tímto účelem vydala Sazebník poplatků, dostupný ZDE.

Organizace se může v odůvodněných případech v souladu s ustálenou judikaturou vyšších soudů od sazebníku odchýlit.

 

Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné

důvody – vyhledávání a sběr požadovaných informací v archivu, vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti. O prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení lhůty bude žadatel informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Odvolání, stížnost

Pokud žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli. Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

 

Organizační struktura Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

Organizační strukturu naleznete ZDE, Organizační řád organizace pak ZDE

 

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce Kontakty. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů naleznete tamtéž.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, jež dopadají na činnost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nebyly poskytnuty.

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106