Předání staveniště na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054“

1. 4. 2021

Dne 1. 4. 2021  bylo předáno staveniště a zahájeny práce na akci „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054“.

 

V rámci stavby bude snesen stávající most, který je v nevyhovujícím stavu a bylo na něm nutné zúžení průjezdního profilu. Nový most je navržen jako jednopólová železobetonová monolitická rámová konstrukce. Spodní stavba je tvořena stěnovými opěrami (stojky rámu) založenými na mikropilotových základech. Křídla mostu jsou železobetonová, vetknutá do opěr mostu a základových pasů. Nosná konstrukce (příčle rámu) je navržena jako železobetonová monolitická deska. Světlost pole je 9,2 m v kolmém směru a 9,27 v ose komunikace. Rozpětí mostu je 9,85 m v kolmém směru a 9,93 m v ose komunikace. Délka mostu je 17,34 m. V příčném směru je nosná konstrukce navržena jako železobetonová deska výšky 0,5 m s krajními náběhy délky 2,0 m. Výška desky v krajích náběhů je 0,25 m. V podélném směru je navržen náběh délky 2,75 m do výšky 0,75 m.

V rámci akce bude provedena i přeložka sdělovacího vedení CETIN a vodovodu.

 

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.

TDS: Infram a.s.

PD+AD: AFRY CZ s.r.o.

Cena stavby: 20 734 802 Kč vč. DPH

Financováno z fondů EU (IROP)