Předání staveniště II/329 Plaňany - Radim

28. 3. 2022

Dne 28. 03. 2022 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „II/329 Plaňany - Radim“

 

Jedná se o stávající komunikaci II. třídy spojující obce Plaňany a Radim u Kolína.

Stávající komunikace vykazuje četné poruchy. Podélné odvodňovací příkopy jsou nefunkční.  Rekonstrukcí dojde ke zvýšení únosnosti vozovky, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci.

V rámci SO 102 v km 1,177 až km 1,513 bude provedena výměna obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm.

V rámci SO 101 v km 1,513 až km 1,60685 a km 1,76586 až km 3,41990 bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu. Povrch bude dobourán na požadovanou úroveň. Povrch pláně bude vyrovnán, dohutněn a případně upraven vápněním. Budou položeny nové podkladní vrstvy a nový dvouvrstvý asfaltobetonový kryt vozovky. Budou reprofilovány, případně nově zřízeny odvodňovací příkopy.

Bude provedeno vodorovné dopravní značení. Stávající svislé dopravní značení bude odstraněno a nahrazeno novým.

 

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

 

Technický dozor stavebníka:

„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

S vedoucím společníkem: SHP TS s.r.o.

 

Cena díla činí:

 23 345 135,09 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli