II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží

17. 7. 2020Jedná se o rekonstrukci silnice II/110 (ulice Nádražní), kde bude provedena rekonstrukce s plnou novou konstrukcí vozovky. V Nádražní ulici bude vybudována nová okružní křižovatka. Úpravy zahrnují rovněž část ulice Tyršova až po Dukelskou ulici. Na jižní straně navazuje rekonstrukce na akci Autobusového terminálu. V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující i úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky provedeným úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních ploch a oddělení účastníků provozu, hlavně v místech, kde se očekává jejich větší intenzita. V návrhu jsou také zakomponovány úpravy pro omezení rychlostí vozidel na komunikaci. Součástí bude také akce mezi okružní křižovatkou a mostem přes železniční trať, kde se jedná o rekonstrukci komunikace a chodníků po obou stranách. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovující konstrukce vozovky a odvodnění i zlepšení plynulosti provozu na těchto komunikacích a zejména i zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých účastníků, hlavně chodců.

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Objednatel č. 2: Město Benešov

Předpoklad trvání stavebních prací: do 5 měsíců od předání staveniště

Předpokládané stavební náklady: 37 376 964,29 Kč s DPH

Zhotovitel: BES s.r.o.

TDS: SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.

Zpracovatel projektové dokumentace: DOPAS s.r.o.

Akce je spolufinancována s fondů Evropské unie (IROP).