Dokončení stavby III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

27. 9. 2022

Dne 25.9.2022 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice“

 

V rámci akce proběhla obnova krytových vrstev silnic III/1096 a III/6031 v jejich stávajícím směrovém a výškovém vedení a pročištění stávajícího systému odvodnění. V trase silnic se nachází úrovňové křižovatky s místními komunikacemi. Na komunikace je napojena řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Dále došlo k rekonstrukci propustku v km 1,536 silnice III/6031 pro zajištění správné funkčnosti stávajícího systému odvodnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

 

Zhotovitel:

B E S s.r.o..

Technický dozor stavebníka:

MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ

 s vedoucím společníkem: SHP TS s.r.o.

Cena díla činí dle Dodatku č.1:

 36 090 034,27 Kč bez DPH.

Cena bude upřesněna po uzavření Dodatku č.2.

Termín realizace projektu dle Dodatku č.1:

Do 25.9.2022