Písemné pokyny vedení KSUS od K. Bendla

17. 1. 2024

- veškeré písemné pokyny prostřednictvím elektronické nebo tištěné komunikace určené KSÚS, vedení

KSÚS nebo jednotlivým členům vedení KSÚS (řediteli a náměstkům), které byly zaslány ze strany radního

pro oblast silniční dopravy Karla Bendla nebo jím řízeného Odboru silniční dopravy Krajského úřadu

Středočeského kraje a vztahují se k:

- přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě a řešení související problematiky, včetně podání

výpovědí smluv současným dodavatelům, obsahově v přímém či nepřímém vztahu k usnesení Rady

kraje č. 004-42/2022/RK ze dne 10. 11. 2022, kterým bylo panu radnímu K. Bendlovi uloženo v této věci

neprodleně učinit všechny nutné kroky; pro vyloučení nejistoty upřesňuji, že požaduji komunikaci

obsahující uložené úkoly, příkazy, zákazy a další instrukce, i pokud se výslovně neodvolává na výše

zmíněné usnesení Rady kraje, ale věcně se vztahuje k otázce přesoutěžení smluv (vyhlášení výběrového

řízení) na údržbu silnic, popř. k zachování, prodloužení či nevypovězení některých nebo všech smluv

stávajících.

- komunikaci a spolupráci s Dozorčí radou KSÚS a jejím předsedou F. Kořínkem, zejména co se týče

poskytování informací na schůzích Dozorčí rady, v rámci jejich přípravy nebo v návaznosti na ně,

spolupráce s Dozorčí radou a jejím členy, instrukcí pro předkládání či schvalování materiálů do Dozorčí

rady přímo nebo prostřednictvím Odboru silniční dopravy KÚ apod.; v tomto bodě požaduji rovněž

případné písemné pokyny uložené tajemníkovi Dozorčí rady F. Netopilovi, který je zaměstnancem KSÚS,

které mu v uvedených souvislostech byly zaslány ze strany vedení KSÚS,

a to v obou bodech za období od 10. listopadu 2022 do dne poskytnutí požadovaných informací KSÚS

na základě této žádosti.

Přílohy:

Dopis radního pro dopravu řediteli KSÚS (přesoutěžení)
Př. č. 01 USN 004-422022RK
Př. č. 02 Dopis_UOHS
Př. č. 03 Sdělení ÚOHS - Středočeský kraj
Př. č. 04 USN 069-262022RK
Př. č. 05 Závěrečná zpráva_kontrola KSÚS_2022_08_17_final
Př. č. 06 045-312022RK
Př. č. 07 KSUS audit_Závěrečná zpráva (15.6.2023)_včetně příloh
Př. č. 08 KSÚS vyjádření k auditu
Př. č. 09 USN 057-432023RK
Př. č. 10 Harmonogram přesoutěžení
anonymizace zápisů z DR
Program dozorčí rady- schválení vedoucím odboru