Škoda či nemajetková újma způsobená zaviněním ze strany KSÚS

Do kategorie těchto škod a újem lze podřadit takřka jakoukoliv, která vznikne v souvislosti s činností KSÚS. I když by se mohlo zdát, že jde o velmi široké vymezení, u těchto událostí je nutné vždy zkoumat, kromě trojice obecných skutečností, uvedených na úvodní straně problematiky škod:

 1. Zda měla v danou chvíli KSÚS povinnost v daném případě něco činit či něčeho se zdržet;
 2. Zda KSÚS takovou povinnost porušila;
 3. V jaké výši vznikla v daném případě škoda či nemajetková újma;

Povinnosti KSÚS vznikají zejména ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dále z jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Mezi tyto povinnosti patří zejména péče o komunikace dle § 5 a násl. vyhlášky, tedy například:

 • Prohlídky komunikací
 • Hlavní a mimořádná prohlídka komunikace
 • Prohlídky mostních objektů
 • Běžná údržba komunikací
 • Souvislá údržba komunikací
 • Opravy komunikací
 • Údržba a opravy mostů
 • a další

KSÚS jako právnická osoba také odpovídá obecně dle občanského zákoníku (tedy zejména podle § 2900 a násl.) a dalších předpisů.

Postup podání žádosti:

Žádost lze podat výhradně elektronicky, a to ve dvou krocích.

 1. Vyplňte formulář žádosti
 2. Následně na svůj kontaktní e-mail obdržíte další instrukce, jak předat do systému KSÚS přílohy.

Žádost musí být vždy kompletní i s přílohami. K nekompletní žádosti nemůže být přihlíženo.

Jako přílohy žádosti budete potřebovat digitální kopie:

 1. Pokud případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky:
  1. potvrzení o účasti na dopravní nehodě nebo záznam o dopravní nehodě (formulář pojišťovny)
  2. záznam PČR o odložení podle § 74 odst. 3 písm. b) zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pokud případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky;
 2. Pokud případ nevyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky
  1. „Záznam o dopravní nehodě“ - (formulář) - viz. novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem č. 274/2008 Sb.;
 3. foto poškozené části – nebo částí – vozidla (díly karoserie, pneu, disk atd.); dokazuje se jimi škoda; řiďte se heslem čím více, tím lépe a zároveň foťte detaily i celou věc;
 4. fotodokumentaci místa události; dokazuje se jimi příčina způsobené škody; řiďte se heslem čím více, tím lépe a foťte celou situaci, aby bylo zřejmé, kde tkví příčina vzniku škody;
 5. příslušný doklad (faktura apod.) o opravě poškozených dílů vozidla; dokazuje se jím výše škody;
 6. fotokopii velkého technického průkazu vozidla.