Škoda byla způsobena tzv. „závadou ve sjízdnosti“

První z případů, kdy KSÚS odpovídá za škodu, jsou výskyty tzv. „závad ve sjízdnosti“. Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v § 27 odst. 2 říká následující:

 

„Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“

 

Samotná „závada ve sjízdnosti“ je právní pojem, setrvale vykládaný Nejvyšším soudem České republiky jako:

 

„(…) taková závada, která je tak významnou změnou sjízdnosti komunikace, že řidič ani při obezřetné jízdě respektující stav komunikace či případné důsledky povětrnostních vlivů nemůže její výskyt předpokládat a účinně na ni reagovat při řízení, aby závada neovlivnila jeho jízdu a nevznikla tím škoda.“ (např. 25 Cdo 134/2014, ze dne 26. 1. 2016).

 

Platí tedy, že např. ne každý výmol je tak za všech okolností možno považovat za závadu ve sjízdnosti. Musí mít tři základní vlastnosti:

 1. Jeho výskyt je nenadálý z pohledu řidiče
 2. Jeho velikost je nadstandardní vzhledem ke stavu komunikace
 3. Musí být způsobilý k tomu, aby i za dodržení všech zákonných podmínek kladených na řidiče mohla vzniknout jeho projetím deklarovaná škoda na vozidle.

Pokud není splněna alespoň jedna z těchto podmínek, nejedná se o závadu ve sjízdnosti, a vlastník či správce komunikace nejsou z tohoto titulu za škodu odpovědní.

KSÚS se zprostí odpovědnosti podle výše uvedeného zákona:

 1. Prokáže-li, že tvrzená závada ve sjízdnosti nebyla závadou ve sjízdnosti, tedy nevykazovala všechny její znaky. Kromě dvou znaků uvedených v případě výmolu, judikatura doplnila řadu výjimečných situací, které nelze za závadu ve sjízdnosti považovat, například padající strom či kamení.
 2. Prokáže-li, že na závadu ve sjízdnosti bylo předepsaným způsobem upozorněno; to zpravidla znamená, že se na místě nacházelo dopravní značení, jež řidiči ukládalo povinnost směřující ke zvýšení jeho ostražitosti. Nejběžnějším takovým značením je tzv. DZ A 7a, tedy značka „nerovnost vozovky“, ovšem zdaleka není jediným.
 3. Prokáže-li, že v daném okamžiku nebylo v její moci závadu odstranit a zároveň ani na ni upozornit. O takové případy se jedná zpravidla, pokud došlo k nějaké nenadále události, která závadu způsobila, a zároveň se o takové nenadálé události nemohla KSÚS dozvědět. Výskyt takových závad je neobvyklý.
 4. Prokáže-li, že nemohla zmírnit závadu způsobenou povětrnostní situací. Povětrnostní situace je opět právním pojmem a zahrnuje v sobě to, co lidově nazýváme počasím.

Postup podání žádosti:

Žádost lze podat výhradně elektronicky, a to ve dvou krocích.

 1. Vyplňte formulář žádosti
 2. Následně na svůj kontaktní e-mail obdržíte další instrukce, jak předat do systému KSÚS přílohy.

Žádost musí být vždy kompletní i s přílohami. K nekompletní žádosti nemůže být přihlíženo.

Jako přílohy žádosti budete potřebovat digitální kopie:

 1. Pokud případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky:
  1. potvrzení o účasti na dopravní nehodě nebo záznam o dopravní nehodě (formulář pojišťovny)
  2. záznam PČR o odložení podle § 74 odst. 3 písm. b) zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pokud případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky;
 2. Pokud případ nevyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky
  1. „Záznam o dopravní nehodě“ - (formulář) - viz. novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem č. 274/2008 Sb.;
 3. foto poškozené části – nebo částí – vozidla (díly karoserie, pneu, disk atd.); dokazuje se jimi škoda; řiďte se heslem čím více, tím lépe a zároveň foťte detaily i celou věc;
 4. fotodokumentaci místa události; dokazuje se jimi příčina způsobené škody; řiďte se heslem čím více, tím lépe a foťte celou situaci, aby bylo zřejmé, kde tkví příčina vzniku škody;
 5. příslušný doklad (faktura apod.) o opravě poškozených dílů vozidla; dokazuje se jím výše škody;
 6. fotokopii velkého technického průkazu vozidla.