Zahájení stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

28. 4. 2023

Dne 28.4.2023 proběhlo předání staveniště pro stavbu „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“

Předmětem díla je oprava komunikace III/10140 ve stávající trase ve staničení km 0,000 - 3,289 v k.ú. Vrapice, Cvrčovice a Brandýsek.  Dojde zde k obnově povrchu (úpravy konstrukčních vrstev), k obnově a doplnění odvodnění, k vyčištění stávajícího zatrubnění, doplnění vpustí a žlabů, k úpravě nezpevněných krajnic, v intravilánu obcí k výměně silničních obrub, k doplnění / obnovení SDZ a bude provedeno nové VDZ.


Zahájení stavebních prací: 2.5.2023

Termín dokončení: do 53týdnů

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

TDS + koordinátor BOZP: AteresCZ s.r.o.

Cena díla bez DPH: 51 643 518,48 Kč