Předáni staveniště - III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

29. 5. 2023

Dne 29. 5. 2023 bylo předáno staveniště III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Březno. Jedná se o úsek silnice III/2802 v úseku od křižovatky se silnicí II/280 až k trafostanici u vjezdu do nové obytné zóny.

Jedná se uliční prostor dl. cca 300 m s komunikací pro automobilovou dopravu s krytem z asfaltového betonu. Komunikace pro pěší je zde vedena pouze jednostranně v úseku cca 100 m. Zbylé části vozovky jsou lemovány jak nezpevněnými krajnicemi, tak betonovými silničními obrubami.

Zájmový úsek je lemován jednak nízkopodlažní obytnou zástavbou, jednak budovami občanské vybavenosti (mateřská a základní škola, sokolovna).

Stávající dopravní napojení zůstanou zachována. Doplněním chodníku bude umožněn bezbariérový přístup k nemovitostem podél chodníku.

 

Zhotovitel:

H-Intes s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP:

BUNG CZ s.r.o.

 

Cena díla celkem činí:

13 147 731,63 Kč s DPH

 

Z toho financováno KSÚS:

4 691 110 ,54 Kč s DPH

 

Termín realizace projektu:

Do 3 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.