Předání staveniště III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice stavba I.

6. 6. 2024
Dne 5. 6. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/1025 (ZÚ x s III/11512, KÚ x s III/0042) a silnice III/0042 (od x s III/1025 v obci Klínec směr golfové hřiště, návaznost na stavbu III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice). Úprava x III/1025 a III/0042 a úprava x III/1025 a III/11512. Rekonstrukce III/1025 - fréza, sanace krajnic a trhlin, pokládka, odvodnění do stávajících příkopů, které budou pročištěny a prohloubeny. Rekonstrukce III/0042 - výšková úprava v návaznosti na výstavbu nových chodníků v intravilánu obce včetně odvodnění (uliční vpusti do dvou kanalizačních stok), mimo obec dojde k rozšíření komunikace (štěrkodrť), recyklace za studena, pokládka.


Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.


TDI (KSÚS): Sdružení SGS - IBH_TDI; SGS Czech Republic, s.r.o.


Termín dokončení dle SoD: do 5měsíců (předpoklad ukončení 20.10.2024 dle HMG)


Cena díla dle SoD: 43 473 011,40,-Kč s DPH - KSÚS, 5 457 583,63,-Kč s DPH - obec Klínec