Předání staveniště III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice

29. 4. 2024
Dne 29. 4. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice.


Předmětem projektu jsou silnice:

III/1012 propojující Světice –Mnichovice

Předmětem je rekonstrukce vozovky kompletní výměnou konstrukčních vrstev, vybudování nových zvýšených chodníků pro pěší a výměna krytů chodníku, které jsou s nevyhovujícím krytem. Stávající chodníky, u kterých proběhla již rekonstrukce nebudou upravovány. S výjimkou části chodníku realizované s cyklostezkou, kde dojde k úpravě hrany vozovky (dojde k rozšíření stávajícího chodníku). V průběhu zpracování PD byla investorem realizována úprava plochy za začátkem úprav vlevo ve směru staničení (zádlažba zpevněné plochy pro parkování). Návaznost na zpevněné plochy této části přizpůsobit v rámci realizace.

 

III/1015 propojující Všestary – Strančice

Předmětem je rekonstrukce vozovky frézováním a položením nových vrstev krytu, lokálně rozšíření vozovek, úseky s jednostranným otevřeným žlabem z kamenné dlažby a vybudováníúseků nových zvýšených chodníků pro pěší. Stávající chodníky nebudou upravovány. Způsob odvodnění vozovek se nemění. Dešťové vody budou zachycovány ve stávajících uličních vpustech. Lokálně dojde k jejich posunu ke kraji vozovky. V úsecích, kde docházelo k rozlévání dešťových bude na hranu vozovky navazovat žlabovka vytvořená z drobné kamenné dlažby ukončená u stávajících uličních vpustí případně přes uliční vpust převedena do příkopu na protější straně vozovky. V prostoru nám. J. Baťhy je nově navržen záliv pro BUS. Délka nástupní hrany 12,0 m nášlap rozsahu nástupiště 150 mm. Vozovky budou na straně navazující na příkopy lemovány obrubami uloženými v úrovni.

 

Vzhledem k tomu, že jsou komunikace sevřeny buď oboustrannou zástavbou nebo hranicemi soukromých pozemků, oplocením apod. budou vozovky rekonstruovány ve stopě původních hran s minimálními lokálními úpravami směrového vedení.


Zhotovitel: M - Silnice a.s.

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: AFRY CZ s.r.o. 

Cena díla celkem činí: 30 006 790,00 Kč s DPH 

Z toho financováno KSÚS: 25 977 554,23 Kč s DPH 

Termín realizace projektu:156 dní od předání staveniště zhotoviteli


Stavba je financovaná Středočeským krajem.