Předání staveniště „II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

31. 7. 2023Dne 31. 07. 2023 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“.  Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/335 s důrazem na sjednocení základní šířky komunikace na 6,0m a směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,000 a km 0,630, tj. mezi křižovatkou s II/505 v Mnichovicích a křižovatkou s ulicemi Rybniční x K Hubačovu. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku staničení 0,11632 – 0,30086 bude položen místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový žlab, který bude zaústěn do nově osazené horské vpusti v místě stávajícího propustku v km 0,29865. Tento propustek bude nově napojen na novou horskou vpusť. Tato vpusť pak bude dále pravostrannou přípojkou délky 18,6m ve směru staničení napojena do stávající kanalizace.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 630 m.

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.

Cena díla: 16 451 601,57 s DPH

Doba realizace: do 3,5, měsíců od předání staveniště

Technický dozor: AteresCZ s.r.o.

Zhotovitel: BES s.r.o.