Předání staveniště II/272 Chotětov - Bezno

5. 9. 2022
Dne 01.09.2022 proběhlo předání staveniště zhotoviteli II/Chotětov - Bezno.


Jedná se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 272 mezi Chotětovem a Beznem. Předmětný úsek délky 2,864 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je v intarvilánu Chotětova na stávající pracovní spáře křižovatky s III/27221 v km 0,000 (provozní staničení km 32,672) a konec úseku je v km 2,864 (provozní staničení km 35,541). Předmětem akce je oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, dále v úseku plánované přeložky komunikace I/16 oprava zesílením krytu na kratší návrhovou životnost, v intravilánu městyse Bezna kompletní výměna konstrukce vozovky a dále obnova nezpevněných krajnic, pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby. V intravilánu městyse Bezna bude proveden nový chodník pro pěší (ul. Chotětovská). Tento bude samostatnou investicí městyse Bezna a bude v rámci realizace stavby koordinován s investicí KSUS p.o..Zhotovitel:

PORR a.s.

 

Technický dozor stavebníka:

SGS+IBH KSÚS 

Cena díla činí:

 38 978 200 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 10 měsíců od předání staveniště zhotoviteli