Předání staveniště II/125 Vlašim příčná spára u mostu 125-012

28. 3. 2024

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/125, která začíná u příčné spáry za mostem č. 125-012 a končí hranicí intravilánu města Vlašim, km 0,000 – 6,147 (km cca 14,630 – 20,800 provozního staničení). Opravovaný úsek prochází katastrálními územím města Louňovice pod Blaníkem, Kondrac a Vlašim.

Celková délka rekonstruovaného úseků je 6 147m. Stávající komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou a je vedena po stávajících silničních pozemcích. Kategorie komunikace je proměnná (přibližně S 6,5 a S 7,5).

 

Zhotovitel:

COLAS , a.s., BESS, s. r. o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP:

TES Consulting, s.r.o.

 

Cena díla celkem činí:

69.332.999,47 Kč s DPH

 

Termín realizace projektu:

Do 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.