Předání staveniště a zahájení realizace akce III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

18. 3. 2024
Dne 18.3.2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace akce  „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“.

Předmětem stavby je rekonstrukce III/0042, proběhne frézování, pokládka, oprava nezpevněných krajnic. V obci budou vybudovány chodníky (investice obce) a nová dešťová kanalizace (podílově KSÚS a obec). Bude provedeno VDZ, obnova SDZ, osazení svodidel a směrových sloupků, proběhne oprava propustku včetně výtoku, který bude zpevněn kamennou dlažbou. Odvodnění mimo obec bude ponecháno stávající, tj. svod do silničních příkopů.


Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

TDI (pro KSÚS): AFRY CZ s.r.o.

Termín dokončení dle SoD: do 7měsíců

Cena díla dle SoD: 49 321 555,17,-Kč s DPH