Předání staveniště a zahájení realizace akce II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa

8. 4. 2024


Dne 8. 4. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/244 Měšice I/9 - Byšice I/16 – 1. etapa“.

 

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace II/244 od křížení se silnicí I/9 přes obec Měšice do km 6,370 před městem Kostelec nad Labem a současně také rekonstrukce komunikace III/2449 od křižovatky se silnicí III/2445 po křižovatku se silnicí III/2448. Součástí stavby je také rekonstrukce a výstavba chodníků, dešťové a splaškové kanalizace v obci Mratín.

V celém úseku bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

 

Technický dozor investora: REALSTAV MB, spol. s r.o.

Autorský dozor investora: AFRY CZ s.r.o.

 

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 83 347 415,81 Kč s DPH, spoluinvestorem akce je obec Mratín

 

Plánovaná doba realizace stavby: 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby

 

Stavba je spolufinancována Evropskou unií