Dokončení stavby rekonstrukce ul. Boleslavská Kosmonosy – rekonstrukce křižovatky III/2769 a MK

28. 9. 2023
Dne 27.9.2023 byla oficiálně převzata stavba ,,Rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavská Kosmonosy – rekonstrukce křižovatky III/2769 a MK Boleslavská". 

Předmětem projektu byla rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavské v Kosmonosech. Jedná se o rekonstrukci úseku místní komunikace od křižovatky ulice Boleslavské a Zahradní po zrekonstruovaný úsek silnice II/610 mezi ulicí Františka Opolského a autobusovým stanovištěm. Komunikace bude v celém úseku rekonstrukce obousměrná se základní šířkou mezi obrubami 7,0 m. V současné době je řešena část stavby ulice Boleslavské v úseku křižovatky ulice Boleslavské a průtahu silnice III/2769). Účelem je provedení křižovatky místní komunikace ulice Boleslavské a průtahu silnice III/2769.

Součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nasvětlení přechodů pro chodce.

Samotnou rekonstrukci zpevněných ploch v ulici Boleslavské řeší stavební objekt SO. 101a -

komunikace a zpevněné plochy – ul. Boleslavská. Součástí projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného osvětlení – SO. 401 – rekonstrukce veřejného osvětlení a návrh nového nasvětlení přechodů pro chodce SO. 402 – veřejné osvětlení – nasvětlení přechodů.

Účelem stavby je zlepšení bezpečnosti a komfortu jak automobilové, tak i pěší a cyklistické dopravy v řešené lokalitě. Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.


Zhotovitel: MK Kosmonosy H-INTES + USK 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: Ateres CZ, s.r.o. 

Cena díla celkem činí: 12 783 617,48 Kč s DPH + ZBV (zatím nepodepsané) 

Z toho financováno KSÚS: 7 479 507,04 Kč s DPH + ZBV ve výši cca 297 271,65 Kč

 Termín realizace projektu: Do 3,5 měsíce od předání staveniště zhotoviteli.

 

Stavba je financovaná z fondu SFDI.