Dokončení stavby III/2802 Březno rekonstrukce silnice - – chodník ve směru na Novou Telib

19. 10. 2023

Převzetí staveniště:

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

  1. 10. 2023

 

Předmětem projektu bylo území nacházející se v intravilánu obce Březno. Jednalo se o úsek silnice III/2802 v úseku od křižovatky se silnicí II/280 až k trafostanici u vjezdu do nové obytné zóny.

Dále se jednalo uliční prostor dl. cca 300 m s komunikací pro automobilovou dopravu s krytem z asfaltového betonu. Komunikace pro pěší zde byla vedena pouze jednostranně v úseku cca 100 m. Zbylé části vozovky byly lemovány jak nezpevněnými krajnicemi, tak betonovými silničními obrubami.

Zájmový úsek je lemován jednak nízkopodlažní obytnou zástavbou, jednak budovami občanské vybavenosti (mateřská a základní škola, sokolovna).

Stávající dopravní napojení zůstala zachována. Doplněním chodníku je umožněn bezbariérový přístup k nemovitostem podél chodníku.

 

Zhotovitel:

H-Intes s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP:

BUNG CZ s.r.o.

 

Cena díla dle SoD celkem činí:

13 147 731,63 Kč s DPH

 

Cena díla vč. ZBV celkem činí:
17 092 051,12 Kč s DPH

 

Z toho financováno KSÚS:

4 691 110,54 Kč s DPH + ZBV činí 3 386 030,82 Kč s DPH

 

Termín realizace projektu:

Dle SoD měla stavba trvat do 3 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem stavba trvala 4,5 měsíce.

 

Stavba je financovaná z fondu SFDI.