Dokončení stavby II/329 Plaňany - Radim

16. 9. 2022

Dne 14.9.2022 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/329 Plaňany - Radim“.

 

Jedná se o stávající komunikaci II. třídy spojující obce Plaňany a Radim u Kolína.

V rámci intravilánu Plaňan v km 1,177 až km 1,513 byla provedena výměna obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm.

V rámci km 1,513 až km 1,60685 a km 1,76586 až km 3,41990 bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu, odbourání povrchu na požadovanou úroveň, vyrovnání povrchu pláně, dohutnění a upravení vápněním. Následně byly položeny nové podkladní vrstvy a nový dvouvrstvý asfaltobetonový kryt vozovky. Došlo k reprofilaci odvodňovacích příkopů a k provedení nového vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Technický dozor stavebníka:

„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

S vedoucím společníkem: SHP TS s.r.o.

Cena díla činí:

 23 345 135,09 Kč bez DPH

Cena bude navýšena po uzavření dodatku k SOD.

Termín realizace projektu:

Do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli