Dokončení stavby II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

15. 6. 2023V červnu 2023 byla dokončena stavba II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa.

Stavba řešila rekonstrukci silnice II/102 v úseku Davle – Štěchovice v celkové délce cca 5.4 km.

V rámci stavby byly rekonstruovány mostní objekty na trase. Dále byla řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolala přeložky inženýrských sítí. V intravilánech obcí řešila napojení komunikací a vjezdů, připojení kanalizací, přeložky sítí, úpravu autobusových zastávek apod.


 Objednatel: Středočeský kraj

 
 Zhotovitel: STRABAG a. s


 Stavbyvedoucí: Ing. Karel Šimek


 Technický dozor stavebníka: Pragoprojekt, a.s. Ing. Miloš Klekner a Ing. Miloslav Valenta


 Celkové náklady stavby byly: 457 152 523,13 Kč s DPH


 Podpory z EU činila 85 % způsobilých nákladů


 Termín realizace: Duben 2020 – červen 2023


 Projekt „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa“ byl spolufinancován Evropskou unií.