Škodná událost na vozidle

Řidiči mají možnost požádat prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o náhradu škody na svém vozidle. Nárok na odškodnění bude podle konkrétních podmínek posouzen v souladu s platnými předpisy a po provedeném posouzení bude řidič (žadatel) vyrozuměn o výsledku posouzení, tj. zda bude odškodněn či nikoliv. Dle občanského zákoníku § 2952, má poškozený právo na úhradu skutečné škody a dle § 2969 se při určení výše škody na věci vychází z její obvyklé ceny v době poškození (podle cenového předpisu nebo z ceny pořizovací s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám, ale i k jejímu případnému zhodnocení).

Žádost o náhradu škody je nutné zaslat na adresu majetkového správce silniční sítě :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5

Žádost o náhradu škody musí obsahovat :

  • potvrzení o účasti na dopravní nehodě (škodní události ) nebo záznam o dopravní nehodě (formulář pojišťovny) se záznamem PČR o odložení podle § 58 odst.3 písm. bzák.č.200/1990 Sb., o přestupcích včetně pořízené fotodokumentace v případě, žepřípad vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky

  • v případě, že dopravní nehoda (škodní událost) nebyla nahlášena PČR je nutné vyplnit "Záznam o dopravní nehodě"- (formulář) –viz. novela zákona č.361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem č.274/2008 Sb.

  • záznam o dopravní nehodě (formulář) doplnit o poškozené části vozidla-nejlépe foto ( díly karoserie,pneu,disk atd.)

  • fotokopii velkého technického průkazu od vozidla a prokázání totožnosti žadatele (pokud je vlastníkem vozidla obchodní společnost - výpis z OR)

  • fotodokumentaci místa události (dopravní nehody) v souvislosti s časem a místem dopravní nehody, poškozením auta a zároveň komunikace (komunikační závady)

  • specifikaci místa události – číslo konkrétní silnice (staničení místa události,místní (název, mapka apod.)

  • příslušný doklad (faktura apod.) o opravě poškozených dílů vozidla

  • vhodné je doplnit žádost o náhradu škody o případné svědky události

  • uvedení osobního bankovního účtu pro případ uznání finanční úhrady za vzniklou škodní událost

  • další relevantní informace k události