Zahájení stavby „Okružní křižovatka na silnici II/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav“

22. 11. 2021
Dne 22. 11. 2021 byla zahájena stavba s názvem „Okružní křižovatka na silnici II/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav“, která je financována ze SFDI. Předmětem zakázky je přestavba stávající úrovňové křižovatky silnice II/610, větve dálniční křižovatky Stará Boleslav (exit 14) dálnice D10 a místní komunikace na novou okružní křižovatku s tím, že v rámci stavby bude vytvořeno páté rameno, na které naváže stavba „II/331 Stará Boleslav, obchvat.“
Vybudování nové okružní jednopruhové křižovatky s šířkou okružního jízdního pásu 6,5m doplněnou na vnitřní straně dlážděným prstencem šířky 2,0m proběhne převážně na stávajícím tělese silnice II/610 v úseku provozního staničení km 9,022 – 9,424.
Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, rekonstrukce stávajících chodníků (tj. 2 pruhy pro chodce šířky 0,75 m), vybudování nových nástupišť autobusových zastávek a 2 dělené přechody pro chodce. Součástí stavby je vyvolaná přeložka účelové komunikace podél areálu Armády ČR v délce 275m a výstavba veřejného osvětlení okružní křižovatky. Plocha vozovek 9864m2. V letošním roce bude provedena v části stavby skrývka ornice a kácení zeleně v záboru stavby. Výstavba bude dále pokračovat v roce 2022, a to po zimní technologické přestávce a po schválení uzavírky, která se dotýká dálnice D10.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost EUROVIA CS a.s.

TDS + BOZP zde vykonává společnost IBR Consulting, s.r.o.

Cena stavebních prací činí 41 861 408,86 Kč s DPH, z nichž 37 306 964,94 Kč s DPH je hrazeno KSÚS a 4 554 443,92 Kč s DPH je hrazeno městem Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Předpokládané dokončení stavebních prací je do 6 měsíců od předání staveniště (není započítána zimní technologická přestávka)