zahájení stavby „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce“

11. 10. 2021
Předmětem stavby je stavební úprava vozovky stávající silnice II/608 vrozsahu zástavby obcí Nové Ou-holice a Nová Ves (provozní staničení silnice II/608 km 20,0 –22,2). Vrámci stavby je navrženo sjedno-cení šířkového uspořádání průtahu silnice obcemi a úprava polohy nivelety vněkterých částech upra-vovaného úseku.  Dále je součástí stavby výstavba chodníků podél komunikace. Chodníky jsou zčásti vmístě stávajících a zčásti nově navrhované vrozsahu stávajícího uličního prostoru.

Součástí stavby je dále demolice mostu 608-011 a výstavba nového mostu světší světlostí proti stávají-címu a stavební úprava mostu 608-014 přes Bakovský potok.

Vrámci stavby je navržena nová dešťová kanalizace, umístěná vkomunikaci, sloužící pro odvádění deš-ťové vody zpovrchu komunikace a chodníků.

Vrámci stavby jsou dále navrženy úpravy stávajícího veřejného osvětlení, včetně nových částí, vsouvislosti sosvětlením přechodů pro chodce. Dále přeložky stávajícího elektrického vedení, ochrana stávajícího sdělovacího vedení, přeložky a ochrana stávajícího plynového vedení, ochrana a drobné přeložky stávajících vodovodních přípojek, náhradní oplocení pozemků, výsadba zeleně.

 

Jedná se o sdruženou investici KSÚS a obce Nová Ves.

 

Zhotovitel: sdružení BES s.r.o. + Metrostav Infrastructure a.s.

TDS + BOZP: Pragoprojekt a.s.

PD + AD: Pragoprojekt a.s., PF Projekt s.r.o.

Financováno z IROP

Předpokládané stavební náklady dle SoD: 140 242 621,64 Kč s DPH (z toho KSUS 121 184 346,61 Kč)