Slavnostní otevření stavby II/329 Pečky rekonstrukce silnice.

21. 9. 2020

Dne 10.09.2020 proběhlo slavnostní otevření akce  II/329 Pečky rekonstrukce silnice.

Rekonstrukce vycházela ze stávajícího technického stavu komunikace a byla dokončena v dvouměsíčním předstihu. 

Náplní objektu byla rekonstrukce silnice v celé šíři průjezdního úseku – cca 11,0 m, úprava systému odvodnění. V trase rekonstruované silnice se nacházeli úrovňové křižovatky s místními komunikacemi a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celková délka je 1,135 km. Začátek úseku (ZÚ) km 0,000 (cca 14 m od provozního staničení km 7,895, které prochází křižovatkou), konec úseku (KÚ) je v km 1,135 (provozní staničení km 9,025). Návrhová rychlost vn= 50 km/h. 

Na tuto akci bylo rovněž vydáno kolaudační rozhodnutí. 

Cena díla: 45 638 774,77 Kč s DPH
Doba realizace: 18 měsíců
Zhotovitel: STRABAG a.s.
TDS+BOZP: SHP TS s.r.o.