Předání staveniště III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

29. 9. 2021

Dne 24. 9. 2021 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice“

 

Předmětem akce je obnova krytových vrstev silnic III/1096 a III/6031 v jejich stávajícím směrovém a výškovém vedení a pročištění stávajícího systému odvodnění. V trase silnic se nachází úrovňové křižovatky s místními komunikacemi. Na komunikace je napojena řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Součástí stavby je dále rekonstrukce propustku v km 1,536 silnice III/6031 pro zajištění správné funkčnosti stávajícího systému odvodnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

 

Zhotovitel:

B E S s.r.o..

Technický dozor stavebníka:

MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ

 s vedoucím společníkem : SHP TS s.r.o.

Cena díla činí:

 34 491 670,43 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli