Předání staveniště II/110 Sázava, most ev. č. 110-008

7. 12. 2021

Dne 06. 12. 2021 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „II/110 Sázava, most ev. č. 110-008“

 

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 110-008, který převádí silnici II/110 přes řeku Sázavu. Po hlavní mostní prohlídce je stavební stav mostu hodnocen dle ČSN 73 6221 stupněm V – špatný. Navržena je demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby a následná výstavba nového objektu. Nový most bude mít shodné délkové a šířkové parametry jako stávající most. Při návrhu mostu byl zohledněn požadavek nezasahovat spodní stavbou mostu do prostoru obnoveného koryta a co nejméně zasahovat do budovaných protipovodňových opatření. Most byl proto navržen jako čtyřpolový se zvýšeným podhledem nosné konstrukce. Při rekonstrukci mostu č. 110-008 bude nutné vybudovat provizorní most přes Sázavu, a to z důvodu nemožnosti nalézt přijatelnou objízdnou trasu.

 

Zhotovitel:

Společnost Sázava, most

Zastoupena vedoucím společníkem: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA

 s vedoucím společníkem : SAFETY PRO s.r.o.

Cena díla činí:

 79 190 946,16 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 24 měsíců od předání staveniště zhotoviteli