II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272- I. Eetapa

30. 6. 2020

Stavba byla rozdělena do dvou zásadních stavebních objektů (dále jen „SO“), kterými byly SO 101 a SO 201.

Předmětem SO 101 byla rekonstrukce silnice II/272 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/611 a II/331 v délce cca 4,6 km. V úseku od začátku úseku až před křižovatku se Semicemi byla provedena obnova asfaltového souvrství v tl. 150 mm. V úseku od této křižovatky až k mostu ev. č. 272-004 byl odfrézován stávající kryt vozovky, následně byla provedena recyklace podkladní cementem stmelené vrstvy a nakonec pokládka nového asfaltového souvrství v tl. 160 mm. Poslední úsek rekonstrukce SO 101 začíná za mostem ev. č. 272-004 a končí na křižovatce s komunikací II/331. Zde byla provedena obnova krytu vozovky s pokládkou asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin v celkové tloušťce 130mm.

 

SO 201 řešil rekonstrukci mostu ev. č. 272-004. Předmětem této rekonstrukce byla lokální oprava spodní stavby a komplexní oprava mostního svršku, dále pak celková oprava protikorozní ochrany (PKO) a nosné konstrukce mostu. Na nosné konstrukci v oblasti spřahující desky mezi vnitřními plochami parapetních nosníků mostovky byla provedena celková oprava mostního svršku s výměnou izolace, vozovkových vrstev, mostních závěrů, zádržného systému a sanací stávajících říms. U stávající protikorozní ochrany ocelové konstrukce byla provedena celková oprava PKO s odstraněním nevyhovujících a nesoudržných vrstev, které jsou nahrazeny novými nátěrovými vrstvami. U spodní stavby byly provedeny sanace přechodových desek a závěrných zídek z rubu opěr v rozsahu tloušťky opravy vozovkového souvrství. Povrch pilířů a opěr byl očištěn od degradovaného betonu a následně sanován. Ložiska byla očištěna a byla provedena oprava PKO a doplněny poškozené nebo chybějící části ložisek. Části konstrukce jako jsou úložné prahy a stativa pilířů byla opatřena ochrannými nátěry odolnými proti chemicky agresivnímu prostředí a zbývající části byla opatřena hydrofobními a protikarnbonatačními nátěry. Na nosné konstrukci byla ve vozovkové části provedena celková oprava mostního svršku. Stávající vozovkové souvrství bylo odstraněno, byla provedena sanace spřahující desky, provedeny nové izolace a položeno nové vozovkové souvrství. Na předpolích mostu byla provedena kompletní výměna vozovkového souvrství. Stávající římsy byly sanovány, byla provedena repase stávajícího zádržného systému. Odvodňovače jsou zachovány stávající a provedla se jejich repase. Mostní závěr u opěry 1 byl ponechán a byly provedeny pouze lokální opravy a případně výměna některých částí konstrukce. Mostní závěr u opěry 4 byl odstraněn a osazen nový MZ s jednoduchým těsněním spáry. Pochozí izolace na chodnících byla odstraněna a byly provedeny nové pochozí izolace chodníků. Zábradlí na chodnících a revizních schodištích bylo ponecháno a provedla se celková oprava PKO.

Zhotovitel stavby: Porr a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
TDS+BOZP: SHP TS, s.r.o.
Cena rekonstrukce: 155 348 270 Kč s DPH
Stavba byla zahájena dne 19. 8. 2019

Stavba je spolufinancována Evropskou unií.