Dokončení stavby II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa

15. 5. 2023V květnu 2023 byla dokončena stavba II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa.


Stavba řešila rekonstrukci silnice II/102 v úseku hranice hlavního města Prahy – Měchenice v celkové délce cca 6.4 km.

V rámci stavby byly rekonstruovány mostní objekty na trase. Dále byla řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolala přeložky inženýrských sítí. V oblasti stavby také došlo ke kácení vybraných dřevin a k náhradní výsadbě.


 Objednatel: Středočeský kraj


 Zhotovitel: STRAKELL-BAGER Štěchovice


 Stavbyvedoucí: Ing. Karel Frankota a Ing. Josef Nejedlík


 Technický dozor stavebníka: Pragoprojekt, a.s. Ing. Miloš Klekner a Ing. Miloslav Valenta


 Celkové náklady stavby byly: 755 861 465,31 Kč s DPH


 Podpory z EU činila 85% způsobilých nákladů

  
Termín realizace: Březen 2019 – květen 2023


 Projekt „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa“ byl spolufinancován Evropskou unií.