Dokončená stavba s názvem II/272 Starý Vestec, přeložka silnice

5. 10. 2020
Jedná se o přeložku silnice II. třídy č.272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. 

Stávající komunikace byla vedena skrz obec pomocí dvou blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání bylo nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Přeložkou komunikace II/272 byla doprava odkloněna mimo obec.

Výstavbou vznikla komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Došlo k opravě a vybudování nového odvodnění, včetně nového propustku. Začátek přeložky je v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která byla přebudována na okružní křižovatku. Konec úseku je napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem. V těchto místech také došlo k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd do obce.


Zhotovitel: Skanska a.s.

TDS: sdružení SGS-IBH_TDI

Zpracovatel projektové dokumentace: FORVIA CZ, s.r.o.

Akce je spolufinancována s fondů Evropské unie (IROP).