Stavební práce na mostu ev.č. 00323-1a přes D1 u Jažlovic pokračují

23. 11. 2017

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 28.785.780,17 s DPH

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.

Zhotovitel: PORR a.s.

Projektant: PONTEX s.r.o.

Délka realizace: 8 měsíců

Hlavním předmětem stavby je výstavba nového mostního objektu ev.č. 00323-1a na místě původního mostu. Most se nachází v extravilánu na komunikaci III/00323 (km ~3.1) mezi obcemi Jažlovice a Předboř. Most převádí komunikaci přes dálnici D1 (km ~13.6). Stávající převáděná komunikace je vedena na násypu, podcházející dálnice v zářezu. Objekt se nenalézá v záplavovém území ani památkové rezervaci nebo zóně.

Výstavba nového mostu bude provedena v 7 navazujících etapách v závislosti na vedení dopravy na D1 v upravených jízdních pruzích. Most bude uveden do provozu najednou.

Hlavní stavební činnost je zahrnuta do stavebních objektů, které jsou uspořádány do jednotlivých

tématických skupin:

SO řady 200 Mosty, zdi a ostatní konstrukce

SO řady 400 Elektro a sdělovací objekty

SO řady 900 Provizorní objekty

Založení:

Most bude založen plošně na skalním podkladě R4.

Spodní stavba:

Opěry jsou masivními, železobetonové, v čele. Křídla jsou železobetonová, rovnoběžná, částečně spočívají na plošném základě. Pilíř je plnostěnný, deskový a je umístěn ve SDP dálnice.

Nosná konstrukce:

Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 4 tyčovými prefabrikáty výšky 1.15 m doplněnými spřahující deskou výšky 0.22 m. Nad opěrami je nosná konstrukce opatřená koncovými příčníky. Nad pilířem je nosná konstrukce opatřena příčníkem. Nosná konstrukce je vetknutá do pilíře a na opěrách uložená na elastomerová ložiska (2 ks. na každou opěru). Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerního betonu. Podélný sklon nosné konstrukce je proměnný, most se nachází ve vrcholovém oblouku. Příčný sklon je střechovitý a konstantní 2.5%. Pod římsami je vyvinut protispád 6 %. Šířkové uspořádání na mostě je konstantní.

Vybavení mostu:

Římsy jsou železobetonové, monolitické. Příčný sklon říms je 4,0 %. Jako zádržný systém je navrženo ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Před a za mostem navazuje silniční svodidlo svodnicového typu pro stupeň zadržení H1 délky 28 m plus výškový náběh délky 12 m.

Vozovka na mostě celkové tloušťky 80mm je ve skladbě:

- Obrusná vrstva ACO 11, tloušťky 40 mm

- Postřik spojovací asfaltový, 0,40 kg/m2

- Ochrana izolace MA 11 IV, tloušťky 35 mm

- Izolace z celoplošně natavené AIP, tloušťky 5 mm

- Kotevně impregnační nátěr

Na koncích nosné konstrukce budou osazeny povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry. Mostní odvodňovače jsou umístěné na nižší stranu – před mostní závěr u opěry 1. Voda z odvodňovačů je svedena svislým svodem k patě opěry, kde je zaústěna přes vývařiště do dálničního příkopu. Nad pilířem a nad opěrami jsou osazeny trubičky pro odvodnění izolace, které jsou propojeny drenážním perem před celou délku mostu. Voda z předpolí mostu u opěry 1 je svedena kaskádovými skluzy přes vývařiště do dálničního příkopu. Svahy pod mostem a podél křídel budou opatřeny dlažbou z lomového kamene do betonu. Na příjezdové straně u opěr bude zhotoveno obslužné schodiště. Za křídly a ve SDP je provedena zámková dlažba do betonu.