stavba „II/101 Bystřice, most ev. č. 111-002“

21. 8. 2018


Stavba:
                              „II/101 Bystřice, most ev. č. 111-002 “

Investor:                               Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                          Hochtief CZ a.s.

Zahájení stavby:                27. 2. 2017

Cena stavby:                       15 500 000 Kč bez DPH, 18 755 000 Kč s DPH

           

 

 

Cíl projektu:         Předmětem stavby je stavební úprava železobetonového trámového mostu ev.č. 111-002, který se nachází na silnici II/111 přes Konopišťský potok v obci Bystřice u Benešova. Místo křížení je v říčním km cca 15,9 a v trase komunikace km 0,773. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba. Mostní objekt a komunikace jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
Předmětnou mostní konstrukcí je dvoupolový železobetonový trámový rošt (4 podélné trámy s náběhy nad pilířem) z roku 1906, rozšířený vpravo 2 prostými poli z prefabrikovaných nosníků z předpjatého betonu typu MPD. Délka přemostění je 19,92 m, volná šířka mostu je 8,55 m. Založení mostu je nepřístupné a je pravděpodobně plošné. Pilíř a opěry původní části jsou v líci ze žulových kvádrů, rozšíření opěr je betonové. Rozšíření pilíře je betonové, v líci v hraně z kvádrového zdiva. Úložné prahy jsou železobetonové. Na pravé straně mostu je veřejný chodník šířky 1,2 m. Funkci záchytného systému plní železobetonové římsy se zábradlím s železobetonovými sloupky a ocelovou svislou výplní. Vozovku na mostě tvoří živičný kryt přetažený přes původní dlažbu. Na levé straně u opěry O1 je telefonní sloup s veřejným osvětlením. Podél levé strany mostu vedou 3 ocelové chráničky. Vedle mostu na levé straně je vyvedená kanalizace. Na pravé straně za mostem je svislé dopravní značení IS. Na pravé straně opěry O3 se nachází revizní schodiště šířky 1,0-1,5 m. Svahové kužely u opěr jsou opevněny žulovými kvádry.
Na základě hlavní prohlídky byl stavební stav spodní stavby ohodnocen stupněm V – špatný, stavební stav nosné konstrukce ohodnocen stupněm VI – velmi špatný.
Stavební úprava mostu ev. č. 111-002 (SO 201) spočívá v odstranění celé mostní konstrukce, která nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a vybudování nové mostní konstrukce včetně spodní stavby a založení. Vzhledem k délce mostu bude nový most navržen jako jednopolová konstrukce tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky a spřaženou železobetonovou deskou. Stávající středový pilíř se ubourá bez náhrady. Vzhledem k tvaru nivelety na mostě bude horní hrana nosníků kopírovat její tvar, spodní hrana nosníků bude vodorovná. Na základě doporučení inženýrsko-geologického průzkumu bude nový most založen plošně v nezámrzné hloubce na zhutněném polštáři ze štěrkodrtě ve vrstvě geotechnického typu P1. V rozsahu mostu je optimalizováno příčné uspořádání tak, aby šířka průjezdního profilu byla 6,5 m. Na pravé straně mostu je navržen veřejný chodník šířky 1,0 m. Výškové vedení na mostě bude v převážné míře kopírovat stávající niveletu. Směrové vedení zůstává zachováno stávající. Příčný sklon na mostě bude střechovitý 2,5%. Na mostě budou zhotoveny nové železobetonové římsy a osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Pravá chodníková římsa ve směru provozního staničení má šířku 1,8 m s šířkou jednopruhového chodníku 1,0 m, levá římsa má šířku 0,8 m. Plocha mostu bude odvodněna samospádem na předpolí mostu, kde bude zaústěna do uličních vpustí – před mostem do stávajících, za mostem do nově navržených. Nově navržené vpusti za mostem budou svedeny do nové šachty ve vozovce a potrubím budou skrz opěru zaústěné do potoka.
Součástí stavby jsou dále přeložky sdělovacího, NN a VO kabelu, které jsou navrženy mimo most protlakem pod Konopišťským potokem.


PROJEKT „II/101 Bystřice, most ev. č. 111-002“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.