Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby

30. 7. 2019

Dne 12.7.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „Statické zajištění silnice III/6031 v obci Senohraby“.

Bylo provedeno statické zajištění násypu silničního tělesa silnice III/6031 po odstranění poškozeného stromoví. Při prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že stromoví a jeho kořenový systém drží násyp silničního tělesa. Silniční násyp vykazoval známky pohybu vlivem dopravního zatížení na silnici III/6031. Byl vyhotoven statický prvek zajišťující násyp, kterým je opěrná zeď provedená z mikropilot. Železobetonový ztužující práh na zhlaví pilot spojující piloty v jeden spolupůsobící celek.

Zhotovitel:
TANNACO a.s.

Technický dozor stavebníka:
IBH spol. s.r.o.

Cena díla činí:
2 508 950,44 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:
Do 2 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

 

Akce byla spolufinancována obcí Senohraby.