Silnice II/101 Zákolany, sanace svahu a silnice po havárii

21. 8. 2019

Dne 15. 8. 2019 bylo předáno zhotoviteli staveniště stavby Silnice II/101 Zákolany, sanace svahu a silnice po havárii.

Předmětem stavby je zajištění zemního tělesa komunikace II/101 po havárii nad pozemky parc.č. 466/3 a 462/1, k.ú. Trněný Újezd o celkové délce 77,6 m. Zajištění je navrženo formou  železobetonové úhlové zdi, která nahradí stávající havarované konstrukce a zajistí historicky rozšiřované zemní těleso komunikace. Římsa bude provedena formou rozšířené zvýšené obruby nad komunikací. Dále bude provedena obnova této části komunikace včetně odvodňovacího systému.

Termín dokončení: do 5 měsíců od předání staveniště
Cena díla: 4 954 632,47 Kč bez DPH
Zhotovitel: AZ SANACE a.s.
TDS+BOZP: Sdružení SGS – IBH TDI (SGS Czech Republic, s.r.o.)

Projekt je financován z prostředků SFDI.