Otevření nového mostu ev.č. 00719-1 přes D7 u města Buštěhrad (Bouchalka) je plánováno na 22.12.2017

21. 12. 2017

Název akce: III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev. č. 00719-1

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Cena dle smlouvy o dílo: 40.517.587,36 Kč s DPH

Zprovoznění: 22.12.2017

  

Předmět opravy a charakteristika projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev. č. 00719-1 a tím vyvolané úpravy vozovky silnice III/00719 včetně změny dopravního značení a přemístění 2 sjezdů na přilehlé pozemky a úprava krajních svodidel na silnici D7 pod mostem. Uvedený most převádí silnici III/00719 přes dálnici D7 v extravilánu mezi městem Buštěhrad a obcí Libochovičky. Místo křížení je přibližně v km 10,336 silnice III/00719, resp. km 9,12 silnice D7. Most byl ve špatném technickém stavu zejména z důvodu masivního trvalého zatékání, které působil degradaci betonu a korozi výztuže jak spodní stavby, tak i nosné konstrukce. Protože případná oprava z důvodu rozsahu poškození by již byla neefektivní, byl most odstraněn a nahrazen mostem novým. Uspořádání nového mostu je v souladu s dohodnutými požadavky KSÚS Středočeského kraje, ŘSD ČR a města Buštěhrad a rovněž s investičním záměrem ŘSD vést po tomto mostě silnici I/61 (v kategorii S9,5/80), která je součástí výhledového kapacitního propojení dálnic D6 a D7. Výhledově je také plánováno s využitím mostu i pro trasu aglomeračního okruhu kolem Prahy (sil. II/101 v kategorii S9,5/70). Z výše uvedené plánované kategorie převáděné silnice vychází navržená volná šířka vozovky na mostě i návrhové zatížení mostu.

 

Základní parametry nového mostu

Charakteristika mostu Trvalý mostní objekt o 3 polích s horní mostovkou, monolitická konstrukce typu vzpěradlo se šikmými stojkami a vzpěrami. Založení mostu na pilotách.

Délka přemostění 68,0 m

Délka mostu 79,54 m

Délka nosné konstrukce 73,0 m

Rozpětí jednotlivých polí 20,0+33,0+18,0 m

Šikmost mostu 90,0°

Volná šířka mostu 9,50 m

Šířka mezi zábradlími (svodidly) 12,0 m

Šířka průjezdního prostoru 9,50 m

Šířka průchozího prostoru 2x0,75 m

Šířka nosné konstrukce 12,0 m

Celková šířka mostu (včetně říms) 12,6 m

Výška mostu 7,9 m

Stavební výška 1,554 až 2,184 m

Plocha mostu 12,0×73,0 = 876,0 m2

Zatížení mostu Skupina 1 dle ČSN EN 1991-2/Z3 ( zvl. vozidla dle tab. NA.2.3)

Jedná se o třípolový most typu vzpěradlo se šikmými stojkami a vzpěrami vetknutými do nosné konstrukce. Rozpětí polí v úrovní podhledu nosné konstrukce je 20,0+33,0+18,0 m, resp. v úrovní os základů je 16,95+38,85+15,2 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena dvěma trámy se střední deskou a konzolami. Podélná osa mostu a trámy jsou přímé, vyložení konzol sleduje zakřivení osy silnice a je proměnné. Celková šířka nosné konstrukce mostu je 12,0 m. Šířka trámů je 1,8 m, jejich osová vzdálenost je 5,5 m. Výška trámů je ve všech polích mostu proměnná parabolickým náběhem z 1,35 m na 1,98 m. Koncové monolitické příčníky mají výšku v ose mostu 3,0 m. Na rubu příčníků je odskok pro uložení přechodových desek a kapsa pro uložení dilatačního závěru. Nosná konstrukce je z betonu min. C35/45 XF2+XD1 a je v podélném směru předpjatá kabely složenými z 18 lan Ř15,7 mm z oceli Y1860 MPa s velmi nízkou relaxací. Všechny kabely jsou vedeny v trámech. V každém trámu se předpokládá 9 kabelů.

Nosná konstrukce je vetknutá do šikmých stojek a její koncové příčníky jsou uloženy přes vrubové klouby přímo na piloty. Spodní stavbu mostu tvoří základové desky, patky, šikmé stojky a šikmé vzpěry u vnitřních podpor a dále přechodové desky spojené v jeden celek se závěrnou zídkou a křídly u koncových příčníků Konstrukce vozovky na mostě je navržena pro třídu dopravního zatížení I (pro výhledovou silnici I/61). Na mostě je navržena vozovka třívrstvá (po dohodě se správcem mostu) celkové tl. 135 mm