Oprava mostu v obci Kamenné Mosty byla dokončena

6. 9. 2018

Název akce: „III/337 36 Kamenné Mosty, most ev.č.33736-1“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic, p.o.

Zhotovitel: Strabag a.s., Oblast mosty, Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5

Projektant: VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6

Celková cena s DPH: 12 200 190,72 Kč

Zdroj financování: SFDI, rozpočet KSÚS


Předmětem opravy byl mostní objekt ze 16. století, který převádí silnici III/33736 přes Hostačovku a Zehubský potok v obci Kamenné Mosty. Most je veden jako kulturní památka katalogové číslo 1000444725. Veškerá příprava a realizace akce musela být podrobně projednána s dotčenými orgány ochrany památkové péče. Most je tvořen trojicí kamenných polokruhových kleneb tloušťky 400 mm. Světlost jednotlivých kleneb je proměnná, maximálně 3,9 m, vzepětí kleneb je min. 1,65 m. Klenby, opěry, čelní a parapetní zdi a navazující křídla jsou provedeny z lomového kamene na sucho, lokálně na vápennou maltu. Mostní objekt je půdorysně zakřivený. Na klenby navazují kamenné čelní zdi a křídla. Spodní stavba mostu je tvořena masivními kamennými zděnými opěrami. Čelní zdi a křídla mostu jsou opevněny betonovými monolitickými prahy. Paty opěr mostu jsou pod mostem rovněž zpevněny monolitickým betonem. Založení mostu je plošné. V rámci opravy mostu bude stávající nosná konstrukce opravena, zdivo kleneb bylo hloubkově přespárováno na rubu i líci. Na rubu byla v patě klenby zřízena nadezdívka na výšku 1,0 m nad úroveň horní hrany opěry mostu, tloušťka nadezdívky bude 400 mm.