Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112- 015 most přes strouhu

19. 9. 2018
Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č. 112-015 a  mostního objektu 112-017 vedoucího přes strouhu v Domašíně.

Most ev. č. 112-015

 V rámci tohoto objektu bude provedeno odbourání nevyhovujících říms včetně svodidel a zábradlí na mostě i na přilehlých opěrných zdech. Dále budou kompletně odstraněny poprsní zídky na kamenné klenbě. Násyp na klenbové konstrukci mostu bude odtěžen, aby bylo možné provádět zesilující železobetonovou desku. Před zahájením výkopových prací bude zřízeno podskružení konstrukce stávající klenby, aby nedošlo k jejímu zřícení, případně k odpadnutí krajních oddělených klenebních pásů. Výkopové práce budou probíhat symetricky z obou stran mostu. Opěrná zeď na pravé straně za mostem ve směru na Vlašim bude kompletně odstraněna a poté nahrazena novou konstrukcí z armované zeminy.

Most ev. č. 112-017

Před zahájením bouracích prací mostu bude nejprve odstraněna vozovka v oblasti budoucích prací a budou vytyčeny všechny podzemní sítě. Bude odstraněno zábradlí a odbourány železobetonové římsy. Poté bude zaberaněna pažící štětovnicová stěna. Strhnutí konstrukce mostu bude provedeno současně s výkopovými pracemi, klenba mostu je z malých kamenů a není nutné použít speciální technologii. Zbourána bude vlastní mostní klenba, poprsní zeď na straně šachty a poprsní zeď na straně parku. Výkop bude proveden na základovou spáru, základy původní klenby v úrovni nad touto úrovní budou také odstraněny. Dále bude stržena rozpadlá kamenná zeď na levém břehu. Ostatní 3 stěny šachty na vtokové straně zůstanou zachovány.

Nosná konstrukce mostu bude tvořena železobetonovými prefabrikáty ve tvaru kruhové klenby o vnitřním poloměru 1500 mm.

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP Ve Středočeském kraji

Cena díla činí:

13 496 125,71 Kč bez DPH

16 330 312,11 Kč s DPH

 

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

09/2018 – 05/2018

 

PROJEKT „Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-

015 most přes strouhu v obci Domašín“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.