Oprava mostu ev.č. 112-017 a mostu ev.č. 112- 015 přes strouhu v obci Domašín

1. 8. 2019

Dne 31. 7. 2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“.

Původní stav:
K rekonstrukci obou mostních objektů došlo kvůli jejich špatnému technickému stavu, u mostního objektu ev. č. 112-015 se v roce 2018 po náhlých přívalových deštích zřítila jedna z opěrných zdí. V rámci realizace byly oba mostní objekty kompletně odstraněny a vystavěny mostní objekty nové.

Most ev. č. 112-015
V rámci tohoto objektu bylo provedeno odbourání nevyhovujících říms včetně svodidel a zábradlí na mostě i na přilehlých opěrných zdech. Dále byly kompletně odstraněny poprsní zídky na kamenné klenbě. Opěrná zeď na pravé straně za mostem ve směru na Vlašim, která se v rámci přívalových dešťů zřítila, byla kompletně odstraněna a poté nahrazena novou konstrukcí z armované zeminy. Nová nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovým prefabrikátem.

Most ev. č. 112-017
Bylo odstraněno zábradlí a odbourány železobetonové římsy a strhnutí konstrukce mostu. Dále byla stržena rozpadlá kamenná zeď na levém břehu a vystavěna zeď nová. Ostatní 3 stěny šachty na vtokové straně zůstaly zachovány. Nová nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovými prefabrikáty ve tvaru kruhové klenby.

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

Technický dozor stavebníka:
SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Středočeském kraji

Cena díla dle SOD + Dodatků činí:
15.999.172,45  Kč bez DPH

19.358.998,67 Kč s DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
09/2018 – 07/2019

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.