Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

8. 4. 2019
Popis stavby:
Předmětem tohoto projektu je novostavba komunikace podél severního břehu řeky
Litavky v úseku od dálničního nájezdu III/11547 k ul. Fučíkova (SO 101) se dvěma
odbočnými větvemi (SO 102 a SO 103) pro napojení stávající a nové průmyslové zóny v
zájmové lokalitě. Součástí vybavení nové komunikace je její odvodnění (SO 301) a veřejné
osvětlení (SO 401). Součástí této stavby je také nový most přes Počápelský potok (SO 201)
a přeložka vodovodu (SO 302) a plynovodu (SO 501).
Umístění stavby je v prostoru mezi dálnicí D5 na severozápadní straně a řekou
Litavkou na straně jihovýchodní. Zájmové území je rovinaté, mírně se svažující k
jihovýchodu, bez vzrostlé zeleně – vyjma dvou vzrostlých topolů na hranici zpevněné plochy
deponie na pozemku parc.č. 340/12 a zeleně na stávajícím tělese komunikace III/11547 a
nově vysázené zeleně v jihovýchodní části zájmového území vedle stávajícího
protipovodňového valu. Pozemky v současnosti navazují na svém západním okraji na
stávající zástavbu obce. V zájmové lokalitě se do budoucna předpokládá vznik průmyslové
zóny. Lokalita je v současnosti chráněna protipovodňovým valem, který není součástí tělesa
komunikace.

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic, p.o.
Zborovská 11
Praha 5

Zhotovitel:
STRABAG a.s.  

Cena:
47 478 404,40 Kč s DPH

Termín dokončení:
20 měsíců od předání staveniště (3. 12. 2018)