Název akce: II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD

7. 11. 2019

Dne 4.11.2019 byly zahájeny stavební práce na akci II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD.

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/237 a mostu ev.č. 237-007 nad tratí ČD mezi obcí Ruda a městem Nové Strašecí. Jedná se opravu stávající silnice bez směrových a šířkových úprav. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny. Stav spodní stavby a nosné konstrukce mostu přes železniční trať je hodnocen stupněm V - špatný.

Hlavními aktivitami projektu jsou SO 101 Oprava komunikace II/237, SO 191 Trvalé dopravní značení a SO 201 Oprava mostu ev.č. 237-007. Mezi vedlejší aktivity projektu patří vyvolané investice na napojení sjezdů na účelové komunikace (lesní a polní cesty), vjezdů na soukromé pozemky, obnova chodníků a autobusových zastávek. Dále pak SO 180 Dopravně inženýrská opatření a SO 441 Přeložka veřejného osvětlení. Celková délka rekonstruovaného úseku včetně mostu je 2,64 km.

Místo stavby
Začátek úpravy je v křižovatce se silnicí III/2374. Konec úpravy je před křižovatkou se silnicí II/606.

Doba realizace díla:
9 měsíců

Cena díla:
71 632 633,10 Kč bez DPH, 86 675 486,05 Kč včetně DPH, Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

TDS+BOZP:
SHP TS s.r.o.

PROJEKT „II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.