III/3353 Hrusice most ev. č. 3353-2

27. 8. 2019
Dne 26. 8.2019 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „III/3353 Hrusice most ev. č. 3353-2“

Původní stav:
Účelem stavby je přestavba stávajícího nevyhovujícího mostu na silnici III/3353. Konstrukce stávajícího mostu je směrově nerozdělená, tvořená masivní deskovou konstrukcí o jednom poli. Je navržena kompletní demolice, tj. demolice stávající nosné konstrukce mostu vč. stávajících opěr tvořících koryto a nahrazení nosné konstrukce železobetonovou deskovou konstrukcí uloženou na masivních železobetonových opěrách plošně založenými. Svým šířkovým uspořádáním bude nová konstrukce odpovídat stávajícímu stavu převáděné komunikace (III/3353). Světlost mostního otvoru je zachována, koryto potoka je v místě mostu navrženo jako svahované.

Zhotovitel:
KG-SERVIS, spol. s.r.o.
Technický dozor stavebníka:
IBH spol. s.r.o.
Cena díla činí:
5 372 116,94 Kč bez DPH
Termín realizace projektu:
Do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

Akce je financována ze zdrojů Středočeského kraje.