II/337, most ev.č. 337-007 Močovice

30. 8. 2018Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 337-007 přes potok Klejnarka na silnici II/337 v Močovicích. Jedná se o kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto potoka Klejnarka a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nový most bude jednopolový, hlavní nosnou konstrukci mostu budou tvořit dva plnostěnné ocelové svařované nosníky. Hlavní nosníky budou spojeny ocelovými příčníky, na něž bude vybetonována spřažená ocelobetonová deska mostovky. Založení bude hlubinné na vrtaných pilotách. Most bude mít pravostranný chodník. Současně s novým mostem budou vybudovány nové opěrné zdi a část přilehlé komunikace.

Výstavba mostu a navazujících opěrných zdí si vyžádá přeložku dešťové kanalizace, stožáru NN a výstavbu propustku.

Během stavby bude provedena kompletní uzávěra silnice a provoz veden po objízdné trase.

Zhotovitel:

„REKO Močovice“

Vedoucí společník: Doprastav, a.s.

Stavbyvedoucí:

Ing. Miroslav Ritnošík,

Tel.: 724 042 959

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. s konzultantem VPÚ DECO PRAHA a.s.

Cena díla činí:

15 430 251 Kč bez DPH

18 670 603,71 Kč s DPH

 

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

07/2018 – 03/2019

 

PROJEKT „II/337, most ev.č. 337-007 Močovice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.