II/337, most č. 337-007 Močovice

12. 11. 2019

Dne 8.11.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/337, most ev.č. 337-007 Močovice“.

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 337-007 přes potok Klejnarka na silnici II/337 v Močovicích. Jedná se o kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto potoka Klejnarka a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nový most je jednopolový, hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří dva plnostěnné ocelové svařované nosníky. Hlavní nosníky jsou spojeny ocelovými příčníky, na nichž je vybetonována spřažená ocelobetonová deska mostovky. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách. Most má pravostranný chodník. Současně s novým mostem jsou vybudovány nové opěrné zdi a část přilehlé komunikace.

Zhotovitel:
„REKO Močovice“
Vedoucí společník: Doprastav, a.s.

Technický dozor stavebníka:
SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. s konzultantem VPÚ DECO PRAHA a.s.

Cena díla činí:
15 430 251 Kč bez DPH
18 670 603,71 Kč s DPH

Cena bude navýšena po uzavření Dodatku č.1 k SOD.
Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:

Do 36 týdnů ode dne doručení výzvy
Termín bude prodloužen po uzavření Dodatku č.1 k SOD.

PROJEKT „II/337, most ev.č. 337-007 Močovice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.