II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006 a 336-007

17. 12. 2019

Dne 3.12.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“

 

Jednalo se o kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů. Nové mosty samostatné konstrukce jsou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce je monolitická, železobetonová. Založení obou mostů je plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech jsou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla.

 

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Technický dozor stavebníka:

SGS-IBH_TDI s konzultantem SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena díla činí dle Dodatku č.1:

11 890 648,14 Kč bez DPH

14 387 684,25 Kč s DPH

 

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

Do 32 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.