II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

14. 5. 2019

Dne 23.4.2019 proběhlo předání staveniště k akci „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007“

Jedná se o kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů (soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů. Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými křídly, svahy tělesa tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla.

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Technický dozor stavebníka:

SGS-IBH_TDI s konzultantem SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena díla:

14 414 719,98 Kč s DPH

Termín realizace projektu:

Do 32 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.