II/329 Pečky rekonstrukce

20. 5. 2019

Dne 20.5.2019 proběhlo předání staveniště k akci II/329 Pečky rekonstrukce silnice.

Rekonstrukce vychází ze stávajícího technického stavu a je navržena v souladu s ČSN 736110, Projektování místních komunikací s přihlédnutím k stávajícímu charakteru městské zástavby a vazbám na okrajové podmínky napojení.

Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři průjezdního úseku – cca 11,0 m, úprava systému odvodnění. V trase rekonstruované silnice se nacházejí úrovňové křižovatky s místními komunikacemi a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celková délka je 1,135 km. Začátek úseku (ZÚ) km 0,000 (cca 14 m od provozního staničení km 7,895, které prochází křižovatkou), konec úseku (KÚ) je v km 1,135 (provozní staničení km 9,025). Návrhová rychlost vn= 50 km/h. 

Cena díla: 45 638 774,77 Kč s DPH
Doba realizace: 18 měsíců
Zhotovitel: STRABAG a.s.
TDS+BOZP: SHP TS s.r.o.

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.