II/280 Březno

11. 9. 2018Předmětem stavby, která je realizována Středočeským krajem a Městysem Březno, je rekonstrukce komunikace II/280 v průtahu obcí Židněves a Březno. Jedná se o průtah komunikace II. třídy spojující I/16(Mladá Boleslav-Jičín) a I/32 (Poděbrady-Jičín. Jízdní pás proměnné šířky 5,5-6,5m je tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75-3,25m. Odvodnění komunikace zůstává zachováno stávajícím způsobem, tj. příčnými a podélnými sklony do příkopů, zatrubněných příkopů s uličními vpustmi a do uličních vpustí mimo jízdní pás do stávající dešťové kanalizace.

Objednatel:

Středočeský kraj a Meštys Březno

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Technický dozor stavebníka:

IBR Consulting
Termín realizace:
08/2018 - 11/2018

Cena díla bez DPH činí: 29 874 000,49 Kč

Cena díla s DPH činí: 36 147 540,59 Kč

Maximální výše podpory z EU činí 85 %.PROJEKT „II/280 Březno“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.