II/273 Mšeno, průtah

10. 10. 2019

Dne 31. 5. 2019 byla dokončena realizace projektu „II/273 Mšeno, průtah“.

Předmětem projektu byla jak rekonstrukce samotné vozovky, tak také rekonstrukce přilehlých ploch včetně chodníků. Dále byla postavena nová zárubní zeď v úseku podél nově vytvořeného parkovacího pruhu a příjezdu ke hřbitovu včetně nutného zajištění věžové trafostanice, prodloužení kanalizace, výměna uličních vpustí, zaústění dešťových svodů ze střech přilehlých domů, uložení kabelového vedení vysokého napětí do země, přeložka kabelů nízkého napětí v místě parkovacího pruhu, ale i ochrana stávajících sdělovacích kabelů a přeložka účastnického rozvaděče. V neposlední řadě došlo k obnově svislého a vodorovného dopravního značení.

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s.
TDS: Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU
Cena díla: 35 707 418,12 Kč vč. DPH

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.